Menu Zamknij

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego fit-factor.pl

§1. Postanowienia ogólne

1. Nadrzędnym celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom zamówienia Diety w ramach cateringu żywieniowego.
2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
3. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
4. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz może udostępniać go w Koncie Użytkownika lub zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Użytkowników. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
6. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:

 • 1. urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
 • 2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript,
 • 3. aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej,

7. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.

§2. Rejestracja konta użytkownika

1. Usługodawcą usługi Konto jest serwis Dietly.pl obsługiwany przez MasterLife Solutions Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51, zarejestrowanej przez Sąd rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Nr. KRS: 0000531599, NIP: 5272725286. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o Usługodawcy, rozumie się przez to serwis Dietly.pl.
2. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony, w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę rejestracji Konta Użytkownika.
3. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Użytkownika jest udostępnienie panelu Konta Użytkownika, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Użytkownika i zamówieniami.
4. Aby utworzyć Konto Użytkownika, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
5. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych lub informacji.
6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z regulaminem serwisu Dietly.pl i akceptuje jego postanowienia.
7. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
8. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika, może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list.
10. Więcej informacji w zakresie świadczenia usługi Konto przez Usługodawcę, znajdują się w regulaminie Usługodawcy, dostępnym pod adresem: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/terms-and-policies/Regulamin_platformy_Dietly.pdf.

§3. Warunki składania zamówień

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk.
2. Po wybraniu lub skonfigurowaniu Diety, w obszarze Koszyka Użytkownik wprowadza lub wybiera szczegółowe informacje dotyczące Diety, w tym okres świadczenia usługi.
3. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest zalogowany posiadacz Konta Użytkownika, przechodzi do kolejnego etapu składania

zamówienia.
4. W przypadku, gdy Użytkownikiem nie jest zalogowany posiadacz
Konta Użytkownika, wybiera sposób składania zamówienia:

 • 1. przy użyciu Konta Użytkownika, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Użytkownik dokonuje rejestracji Konta Użytkownika i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia,
 • 2. z pominięciem użycia Konta Użytkownika. Wówczas Użytkownik przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia,
 • 3. przy użyciu posiadanego Konta Użytkownika. Wówczas Użytkownik przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

5. Po wyborze sposobu składania zamówienia, Użytkownik
wprowadza lub wybiera:

 • 1. informacje rozliczeniowe,
 • 2. informacje o dostawie, zawierające adres Dostarczenia,
 • 3. metodę płatności.

6. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Użytkownika poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.
7. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy o świadczenie Usług Towarów ujętych w zamówieniu.
8. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
9. Użytkownik jest uprawniony do zmiany zamówienia na 48 godziny przed zaplanowanym terminem jego realizacji.
10. Zmiana zamówienia, o którym stanowi punkt powyższy, może obejmować jego zatrzymanie, zmianę̨ opcji Dostawy, rozszerzenie o dodatkowe posiłki, zmianę̨ adresu Dostawy.
11. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o niemożliwości przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje drogą telefoniczną lub elektroniczną.
12. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy, a także dane wprowadzone przez Użytkownika w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
13. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia umowy o świadczenie Usług, złożonej przez Użytkownika.

§4. Zamówienia telefoniczne

1. Usługodawca umożliwia składanie zamówień drogą telefoniczną.
2. W celu złożenia telefonicznego zamówienia, należy skontaktować się z Usługodawcą przy użyciu numerów telefonów udostępnionych na stronie internetowej Serwisu, a następnie złożyć zamówienie ustnie.
3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia telefonicznego przez Usługodawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail, zawierającej informacje o treści zawieranej umowy. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki świadczenia Usług, a także dane Klienta, w celu umożliwienia wykrycia ewentualnie występujących błędów. W przypadku wykrycia takiego błędu, Klient może powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
4. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usług, Klient jest zobowiązany potwierdzić wolę jej zawarcia w odpowiedzi na powyżej opisaną wiadomość Usługodawcy.
5. Potwierdzenie woli zawarcia umowy o świadczenie Usług jest równoznaczne z jej zawarciem.

§5. Warunki świadczenia usług

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługę̨ przygotowywania i Dostawy zamówionej za pośrednictwem Serwisu Diety.
2. Przedmiot umowy o oświadczenie Usług obejmuje zobowiązanie Usługodawcy do przygotowaniu według preferencji Użytkownika właściwej Diety i cyklicznym wydawaniu jej zgodnie z zamówieniem, oraz zobowiązanie Użytkownika do odbierania Diety, zapewnienia możliwości jej Dostawy i zapłaty Usługodawcy ceny zamówionej Usługi.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Usług określonego rodzaju.
4. Usługodawca oferuje możliwość zamówienia wybranej Diety w okresie testowym trwającym jeden dzień, w promocyjnej cenie. Promocja jest ograniczona do jednorazowego zakupu Klienta, niezależnie od wybranej Diety. Usługodawca ma prawo odmowy przyjęcia zamówienia, w przypadku ponownego zakupu Diety w okresie testowym przez Klienta.
5. Zawierając umowę̨ o świadczenie Usług, Usługodawca zobowiązuje się̨ do Dostawy Użytkownikowi Diety zgodnie z zamówieniem.
6. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Użytkownika przez Usługodawcę.

§6. Dostawa
1. Dostawa Diety w ramach świadczenia Usługi przez Usługodawcę odbywa się̨ na obszarze wskazanym na stronie internetowej Serwisu w zakładce „FIT STREFY”.
2. Użytkownik przy składaniu zamówienia wskazuje dokładny adres Dostawy. W przypadku braku możliwości Dostawy pod wskazany adres, Użytkownik jest informowany o tym przez Usługodawcę niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
3. Dostawa w ramach świadczenia Usługi odbywa się̨ cyklicznie we wskazane dni, zgodnie z zamówioną Usługą.
4. Dostawa odbywa się̨ w godzinach wybranych przez Usługodawcę.
5. Koszt Dostawy na wskazanym przez Usługodawcę terytorium jest wliczony w cenę̨ Usługi.
6. Koszt Dostawy poza określonym terytorium jest wyliczany indywidualnie przed wykonaniem Usługi.
7. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia Dostawy pod wskazany adres.
8. W przypadku braku odmiennych zastrzeżeń́ w obszarze strony internetowej, Dostawa odbywa się̨ w Dni Robocze. Dostawa Diety zamówionej na poniedziałek odbywa się w niedziele.
9. W przypadku opcji Diety z opcją weekendową, Dostawa na sobotę i niedzielę następuje jednorazowo, w piątek.
10. Użytkownik posiada możliwość zmiany adresu Dostawy, po warunkiem poinformowania Usługodawcy o tym, z 48 godzinnym wyprzedzeniem.
11. Użytkownik ma możliwość wyboru cyklicznego odbioru osobistego Diety, w siedzibie Usługodawcy w Dniach roboczych w godz. 7:00 – 13:00.

§7. Warunki płatności

1. Wartość płatności jest ustalana na podstawie cennika znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili złożenia zamówienia.
2. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT.
3. Łączna cena zamówienia, widoczna przed potwierdzeniem zamówienia obejmuje cenę wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami transakcji.
4. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy i Użytkownika.
5. Usługodawca umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług:

 • 1. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze: 58 2490 0005 0000 4500 6730 3269,
 • 2. przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Tpay.com, obsługiwanego przez Krajowy Integrator Płatności S.A z siedzibą w Poznaniu (61-808), przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, NIP: 7773061579 oraz REGON: 300878437,
 • 3. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie stacjonarnej Usługodawcy.

6. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia płatności:

 • 1. w terminie 2 dni – w przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym,
 • 2. w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności,
 • 3. w chwili wydania pierwszego dnia Diety – w przypadku wyboru metody płatności gotówką.

7. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym Usługodawca zaleca przesłanie potwierdzenia dokonania płatności na adres e-mail: info@fit-factor.pl.
8. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:

 • 1. rezygnacji przez Użytkownika z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
 • 2. uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

§8. Postępowanie reklamacyjne

1. Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
2. W treści składanej reklamacji z tytułu rękojmi, zaleca się zamieszczenie:

 • 1. danych kontaktowych, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
 • 2. numeru rachunku bankowego, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
 • 3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych.

3. Usługodawca rozpoznaje reklamacje z tytułu świadczonych usług w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
4. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji,
5. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.
6. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami.

§9. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • 1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
 • 2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL
  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
 • 3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 • 4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE

2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na
stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

§10. Brak odstąpienia od umowy

1. Konsument nie może odstąpić́ od umowy zawartej z Usługodawcą, zgodnie z art. 38 ust. 4 i 12 ustawy o prawach konsumenta.

§11. Przetwarzanie danych oraz plików cookies

1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.
2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.

§12. Warunki licencyjne dotyczące zawartości serwisu

1. Usługodawca udziela na rzecz Użytkowników korzystających z Serwisu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, z zachowaniem niniejszych warunków.
2. Nazwa Serwisu, projekt graficzny Serwisu, struktura Serwisu, Serwis, kod źródłowy lub skompilowany Serwisu, strony internetowe służące do obsługi Serwisu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Serwisu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem Usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Serwisu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Serwisu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
statutowych należy ochrona konsumentów,
3. Prawo do używania Serwisu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
4. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Serwisu i powiązanych z nim utworów. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Serwisu.

§13. Warunki publikacji treści przez użytkowników

1. Publikując w Serwisie dowolne treści, Użytkownik udziela na rzecz Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony internetowej Serwisu, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem prawa do udzielania sublicencji, w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu.
2. Publikując w Serwisie odnośnik do innej strony internetowej, zarówno poprzez linkowanie jak i embeddowanie, Użytkownik powinien zapoznać się z dokumentacją prawną tej strony internetowej oraz z warunkami licencyjnymi w przedmiocie korzystania z utworów opublikowanych w jej obszarze, w celu stwierdzenia, czy wyżej wymienione dokumenty uprawniają Użytkownika do publikacji odnośnika w Serwisie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3. Publikując w Serwisie odnośnik do utworu opublikowanego na innej stronie internetowej poprzez embeddowanie, Użytkownik powinien upewnić się, iż utwór ten jest udostępniony publicznie i bez ograniczeń, a dostęp do niego nie wymaga logowania, subskrypcji lub płatności.
4. Publikując w Serwisie treść lub odnośnik do innej strony internetowej, w obszarze których uwidoczniono wizerunki osób trzecich, których zgoda jest konieczna do publikacji, Użytkownik powinien upewnić się, iż osoby te wyraziły na to zgodę.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Serwisu lub za jego pośrednictwem, treści:

 • 1. bezprawnych,
 • 2. mogących wprowadzić w błąd innych Użytkowników,
 • 3. naruszających dobra osobiste Użytkowników, Usługodawcy lub osób trzecich,
 • 4. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.

6. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§14. Warunki obowiązywania i zmian regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
2. Zmiana Regulaminu lub wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie Usługi może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu postanowień zawartych w Regulaminie, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w następujących wypadkach:

 • 1. zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Usługodawcę Usług lub funkcjonalności, w tym wycofanie Usługi lub funkcjonalności, do której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
 • 2. wprowadzenie przez Usługodawcę nowych Usług lub funkcjonalności, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu,
 • 3. zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych przez Usługodawcę, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
 • 4. zmiana przepisów prawa: regulujących Usługi oferowane przez Usługodawcę, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, mających wpływ na świadczenie Usługi, wykonywanie umowy lub Regulaminu, zmiana przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Usługodawcę, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu lub Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym ze świadczeniem Usług, wykonywaniem umowy lub Regulaminu,
 • 5. zmiana przez Usługodawcę modelu biznesowego prowadzonej działalności, objętej niniejszym Regulaminem.

3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
4. Usługodawca publikuje informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Publikacja tej informacji następuje poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
5. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.
6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania trwającej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
7. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania obowiązującej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

§15. Postanowienia końcowe

1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • 1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
 • 2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,
 • 3. korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.

3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
4. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
6. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

§16. Definicje użyte w regulaminie

Dieta to zestaw posiłków dostosowanych do preferencji Użytkownika.
Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostawa to proces doręczania Diety Użytkownikowi do wskazanego przez niego miejsca przeznaczenia, realizowany cyklicznie w dni podanie przez Użytkownika w zamówieniu.
Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto Użytkownika to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, pod warunkiem rejestracji i logowania.
Koszyk to funkcjonalność Serwisu, umożliwiającą kompletowanie zamówienia Diety przez Użytkownika.
Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu.
Serwis to serwis internetowy, prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: fitfactor.pl.
Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
Usługodawca to Barbara Gawron, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FIT FACTOR BARBARA GAWRON, z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Górniczej 96, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 6452350552 oraz REGON 383504784, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: 798 809 837 oraz przy użyciu adresu e-mail: info@fit-factor.pl
Użytkownik to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi.

 


 

ZAŁĄCZNIK – FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

Adresat: FIT FACTOR BARBARA GAWRON, ul. Górnicza 96, 42-600 Tarnowskie Góry
Imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika:
Adres Użytkownika:
Nr telefonu Użytkownika:
Adres e-mail Użytkownika:
Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

 • adres pocztowy:
 • adres e-mail:

Reklamacja dotyczy:

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:
Opis problemu:
Żądanie reklamacji:
Podpis składającego:

Napisz do nas